อาชีวะแชมป์ต่อเนื่องแกะสลักหิมะเมือง Harbin

การศึกษา อาชีวะแชมป์ต่อเนื่อง

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส่งทีมนักศึกษาอาชีวศึกษา 3 ทีม เข้าร่วม การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-7 ม.ค.ที่ผ่านมา

ภายใต้สโลแกน “The Youth The Future : กำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาว มีเป้าหมายสู่อนาคต” ที่วิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิน เมือง Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน มีทีมจากประเทศต่างๆเข้าร่วมแข่งขัน 55 ทีม จากจีน ไทย รัสเซีย ยูเครน และอื่นๆ ปรากฏว่าทั้ง 3 ทีม สามารถคว้ารางวัลได้ทุกทีม ดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จากผลงาน “ชีวิตที่เป็นความหวังแห่งอนาคต” และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จากผลงาน “เมตตา พึ่งพา เพื่อโลกใหม่” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งร่วมกัน ขณะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จากผลงาน “เยาวชน อนาคต” ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

สำหรับทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ประกอบด้วย นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ได้แก่ นางสาวนฤมล เจริญเกียรติ นายอรรฆพร กลิ่นขจร และ นายภัทรภูมิ เจียรนิมิต ขณะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย นักศึกษาระดับ ปวช. แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ได้แก่ นางสาวสุวภัทร ศิวายพราหมณ์ นางสาวเขมมิกา รอดเหล็ก นางสาวกรกนก ชำนาญเพชร์ และนางสาวเซอิระ สุวรรณไตรย์ ส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประกอบด้วย นักศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิจิตรศิลป์ ได้แก่ นางสาวประวีณา โคตรคันธา นางสาวนันทิกานต์ สอนจิตร นางสาวญาโณทัย ปัดเพชร และนางสาวฐิติมากร ศรจิตร.

การศึกษา อาชีวะแชมป์ต่อเนื่อง

การศึกษาเพิ่มเติม>>>>นักวิจัยซื้อผลงานแปะชื่อผิดจริยธรรม อว.ส่งทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก