การพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย (2) | ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ข่าวเศรษฐศาสตร์ล่าสุด

ครั้งที่แล้วผมเขียนถึง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ของ Keynes ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยเครื่องยนต์ 4 เครื่องคือ C, I, G, X ว่าเป็นแนวคิดที่ใช้ได้ในการแก้ปัญหาระยะสั้นที่อุปสงค์ต่ำกว่าอุปทาน

แต่ปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังของไทยในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมานั้น เป็นปัญหาระยะยาวในเชิงโครงสร้างที่นำทฤษฎี Keynes มาใช้แก้ไขไม่ได้ เพราะหากใช้แนวคิดดังกล่าวต่อไปอีกก็คงจะเห็นแต่นโยบายคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันต่อไปอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ข่าวเศรษฐศาสตร์ล่าสุด

“The political problem of mankind is to combine 3 things: economic efficiency, social justice and individual liberty”

“Capitalism is the extraordinary belief that nastiest of men for the nastiest of motives will somehow work together for the benefit of all” (John Maynard Keynes)

ผมเขียนบทความนี้เพราะประเทศไทยใกล้จะเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งพรรคการเมืองจะต้องนำเสนอแนวนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูประเทศ

ซึ่งผมไม่อยากเห็นการอ้างเอาเครื่องยนต์ 4 เครื่องมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจอีก เพราะทำกันแบบนี้มาเป็น 10 ปีแล้ว เศรษฐกิจไทยก็ยังถูกทิ้งโดยประเทศคู่แข่ง

ในอีกด้านหนึ่งก็มีความพยายามเขียนการปฏิรูปและแผนยุทธศาสตร์ชาติเข้าไปในรัฐธรรมนูญ แต่หากเขียนกฎหมายแล้วแก้จนได้ ก็คงจะไม่มีความจนหลงเหลืออยู่ในโลกแล้ว

ในระยะยาวนั้นจะต้องดูที่ปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลัก เพราะอุปสงค์นั้นมีมากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด กล่าวคือต้องสร้าง supply เพื่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ที่จะนำมาซึ่ง effective demand หรือการมีกำลังซื้อจริง

ไม่ใช่มีแต่ความอยากได้ แต่รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง เมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะทำให้เข้าใจว่าการเพิ่มวันหยุดมากๆ นั้นในระยะยาวจะต้องทำให้เศรษฐกิจโตช้าลง เพราะการผลิตจะต้องลดลงไม่ได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น

หากมองการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวก็อาจมองได้ว่ามีตัวแปรที่จะขับเคลื่อนอุปทานอยู่ทั้งหมด 4 ตัวแปร ข่าวเศรษฐศาสตร์แนะนำ>>> กอบศักดิ์ มองทางการสวิสฯ ไม่ปล่อย “Credit Suisse” ล้ม หวั่นกระทบเศรษฐกิจยุโรป-สหรัฐ